Personal tools
You are here: Home Books Uwiruwiru Hwazuro, Nhasi Namangwana

Uwiruwiru Hwazuro, Nhasi Namangwana

edited by Munyaradzi Mawere, Patrick Mawere

Uwiruwiru hwazuro nhasi namangwana muunganidzwa wemanyukopfungwa atinopakurirwa nananyanduri vane unyanzvi hwekudzamisa ndangariro nekuumba zviumbwapfungwa zvinotekenyedza. Mashoko ari munhetembo idzi anoputika senhondo dzemusasa achitanda sedandemutande pakubata mazera ose uye zviitiko zvakasiyana-siyana zvinosanganikwa nazvo mukurarama kwevanhu. Vananyanduri vari mubhuku rino vakashandisa misambo nezvidavado zvinomwisa mvura kuumba nhapitapi dzenhetembo dzinoti kutekenyedza pfungwa, kuvaraidza nekudzidzisa hupenyu hune mutsa. Kuvaverengi vanhasi namangwana, heino mbuva yehupenyu, ibatisisei

In this collection, in Shona, are essays by Zimbabwean poets; words in these poems explode like camp battles serving as a web for dealing with all ages and the various events involved in people's lives.

ISBN 9780797497788 | 202 pages | 297 x 210 mm | 2019 | Africa Talent Publishers, Zimbabwe | Paperback

Categories:

Authors

Editors

Document Actions