Personal tools
You are here: Home Books Ubushakashatsi mu Bumenyi Nyamuntu n'Imibanire y'Abantu

Ubushakashatsi mu Bumenyi Nyamuntu n'Imibanire y'Abantu

edited by Evode Mukama, Laurent Nkusi

Mu bihugu byakataje mu majyambere, usanga ubushakashatsi ari itara rimurikira ibikorwa by’amajyambere kandi bukaba n’umuyoboro w’iterambere rirambye haba mu bukungu, ubumenyi n’ikoranabuhanga, imibereho myiza y’abaturage, imiyoborere y’igihugu, umutekano n’ibindi.  

Kuba abashakashatsi bo mu bihugu bikiri mu nzira y’amajyamberere badakoresha cyane indimi zabo kavukire mu gukora ubushakashatsi no mu guhererekanya n’abandi ubumenyi bwavumbuwe hirya no hino ku isi bishobora kuba biri ku isonga mu bibangamira iterambere rirambye, ryihuta kandi rigera kuri benshi. Gukoresha ururimi abenegihugu bahuriyeho mu nzego zose – abashakashatsi, abanyeshuri n’abarimu, abafata ibyemezo, abaturage n’abandi bakenera ubushakashatsi cyangwa ibyabuvuyemo – bishobora gutuma hahangwa ubumenyi bwegereye abagenerwabikorwa, bakabugira ubwabo, bakabusangira kandi bakabusigasira. Ngicyo icyatumwe twandika iki gitabo mu Kinyarwanda. Tugamije kuzamura ireme ry’ubushakashatsi mu bumenyi nyamuntu n’imibanire y’abantu. Tugamije kandi kwimakaza ubwumvane hagati y’abafatanyabikorwa bose haba mu gutegura umushinga w’ubushakashatsi, kuwushyira mu bikorwa, gusesengura, kugenzura ndetse no gusuzuma uko ubushakashatsi bwagenze n’umusaruro bwatanze.

Research in developed countries is often considered as a means to pave the way towards sustainable development in different areas of the society including science and technology, the economy, governance and security. Researchers in developing countries rarely have the opportunity to use their indigenous languages to design, plan and conduct research. Nor do they communicate in their indigenous languages to share their insights and learnings from other parts of the world with colleagues or students.

Utilising the languages that researchers, students and teachers, policy-makers, the community, and others interested in research understand better, can help to generate new knowledge embedded in local realities where sustainable development needs to take root. That is why this book is in Kinyarwanda.

The authors hope that writing this book in Kinyarwanda will increase research capacity in the humanities and social sciences in Rwanda and in the region. And that it will increase interaction between all key stakeholders in the planning and conducting of research as well as in analysing, monitoring and evaluating the research process and its outputs.

ISBN 9781928331971 | 182 pages | 254 x 178mm | 2019 | African Minds Publishers, South Africa | Paperback

Categories:

eBook ISBN: 9781928331988

Authors

Editors

Document Actions