Personal tools
You are here: Home Books Samad in the Desert: English-Xhosa Bilingual Edition

Samad in the Desert: English-Xhosa Bilingual Edition

Uloyiso Entlango

by Mohammed Umar

Samad loved to go out. His dream was to spend a whole day in the desert and swim in the oasis. Follow Samad as he embarked on this adventure where he made wonderful friends and amazing discoveries. Going into a desert has never been so much fun.

ULoyiso uyathanda ukuphuma abone izinto. Iphupha lakhe yayikukuchitha imini yonke entlango, adade esizibeni. Landela uLoyiso nanjengokuba ekuhambo lwakhe lokufumanisa ukuba kwenzekani entlango nalapho athe wafumana izihlobo ezininzi ezinobubele, wafumanisa nangezinto ezininzi ebengazazi. Zange kwaba mnandi kangaka ukuya entlango!

A bilingual edition of this book is available in the following languages: Acholi, Afrikaans, Amharic, Bemba, Chichewa, Fulfulde, Gikuyu, Hausa, Kinyarwanda, Kirundi, Luganda, Nyanja, Oromo, Sesotho, Shona, Swahili, Tigrinya, Xhosa, Yoruba, Zulu.

ISBN 9781912450350 | 24 pages | 203 x 203mm | Colour Illustrations | 2020 | Salaam Publishing, UK | Paperback

Categories:

Authors

Editors

Document Actions